Långbanshyttan

LÅNGBANSHYTTAN 1560 - 1808

Filipstads bergslag

I skattelängden för år 1560 upptogs 3 bergsmän och 2 husmän vid hyttan. Den var vid den här tiden en av de mindre hyttorna, vilket kanske kan förmodas bero på att driften nyligen startats. Under 1600-talet byggdes två stycken hamrar, den övre byggdes 1632 och den nedre privilegierades 1646. Hammarkommissionen ställde ägarna inför valet att antingen samsas om två härdar i samma smedja eller också lägga ned den ena härden i vardera smedjan. Man valde den senare utvägen, vilket är förklarligt, då man vet att den nedre hammaren till största del ägdes av den mäktiga filipstadsborgaren Nackrej och den andra av sex bergsmän.

Den norra hammaren brann upp 1710 och fick ej återuppföras. Den södra hammaren fick behållas men smidet inskränktes från 440 till 200 skeppund..Här har vi en släktgren, Hammerin, 1691-94


I mantalslängden 1691 – 94 finns vid Långbanshyttan Nils Henriksson med hustru. De hade en piga Kerstin och två drängar, Bengt och Lowitz. Med livlig fantasi skulle det kunna vara Lowitz Noacsson. I fall att någon skulle få den tanken så är det tyvärr inte så eftersom Lowitz var i Borgvik från 1690.